DATUM LAATSTE UPDATE: 9 juli 2020

Marriott International, Inc. en de aan het einde van dit document genoemde Amerikaanse gelieerde ondernemingen ('Marriott U.S.') hebben dit Privacy Shield-privacybeleid opgesteld om u inzicht te bieden in hoe wij in het kader van het Privacy Shield-programma omgaan met de persoonsgegevens van gasten die we ontvangen van onze gelieerde ondernemingen, eigenaren, franchisenemers en vastgoedbeheerders voor Homes & Villas in de Europese Economische Ruimte (de 'EER'), het Verenigd Koninkrijk en Zwitserland. Dit Privacy Shield-privacybeleid dient ter aanvulling op de wereldwijde privacyverklaring van de Marriott Group. Tenzij expliciet anders aangegeven in dit beleid, worden voor terminologie in dit Privacy Shield-privacybeleid dezelfde definities gehanteerd als in de privacyverklaring van de Marriott Group.

Marriott U.S. heeft zich aangesloten bij de EU-VS en Zwitserland-VS Privacy Shield-programma's ('Privacy Shield') en streeft ernaar zowel de principes als de aanvullende principes van het Privacy Shield (gezamenlijk de 'principes' genoemd) na te leven voor alle persoonsgegevens van gasten die vanuit de EER, het Verenigd Koninkrijk en Zwitserland worden ontvangen. Meer informatie over het Privacy Shield is te vinden op https://www.privacyshield.gov Open in een ander browsertabblad en een overzicht van gecertificeerde organisaties vindt u op www.privacyshield.gov/list Open in een ander browsertabblad.

Vanuit de EER, het Verenigd Koninkrijk en Zwitserland ontvangen persoonsgegevens

Marriott U.S. kan van organisaties in de EER, het Verenigd Koninkrijk en Zwitserland persoonsgegevens ontvangen, waaronder:

 • naam
 • geslacht
 • postadres
 • telefoonnummer
 • e-mailadres
 • nummer van creditcard en bankkaart of andere betaalgegevens
 • taalvoorkeur
 • geboortedatum en -plaats
 • nationaliteit, paspoort, visum of een ander door de overheid uitgegeven identiteitsbewijs
 • belangrijke datums, zoals verjaardagen, jubilea en bijzondere gelegenheden
 • gegevens over lidmaatschappen of deelname aan loyaliteitsprogramma's (zoals co-branded betaalkaarten en programma's van gelieerde reispartners)
 • werkgeversinformatie
 • gegevens met betrekking tot reisschema's, reisgezelschappen of activiteiten
 • eerdere verblijven van of interacties met gasten, aangeschafte producten en diensten, verzoeken om bijzondere diensten en faciliteiten
 • account-id, profielfoto en andere openbaar toegankelijke gegevens op sociale media of gegevens die beschikbaar worden gemaakt door naar uw accounts op sociale media en loyaliteitsprogramma's te linken

In bepaalde omstandigheden kunnen we ook de volgende gegevens verzamelen:

 • gegevens over gezinsleden en reisgenoten, zoals de namen en leeftijden van kinderen
 • biometrische gegevens
 • financiële gegevens
 • afbeeldingen en video- en audiogegevens via: (a) beveiligingscamera's in openbare ruimten in onze vestigingen, zoals gangen en lobby's; en (b) bodycams die onze diefstalpreventiemedewerkers en ander beveiligingspersoneel op hun lichaam dragen
 • uw voorkeuren en gepersonaliseerde gegevens (''voorkeuren'), zoals interesses, activiteiten, hobby's, keuzes op het gebied van eten en drinken, diensten en faciliteiten, waarvan u ons op de hoogte stelt of die we tijdens uw verblijf opmerken

Gebruik van persoonsgegevens

Alle naar ons gestuurde persoonsgegevens kunnen door Marriott U.S. en zijn dienstverleners worden gebruikt voor de in de wereldwijde privacyverklaring van Marriott Group beschreven doeleinden. Als wij uw persoonsgegevens willen gebruiken voor een doel dat wezenlijk afwijkt van deze doeleinden, of als we ze openbaar willen maken aan een niet eerder bekendgemaakte derde partij, zullen wij u hiervan op de hoogte stellen en u de mogelijkheid bieden zich voor dergelijke gevallen van gebruik en/of openbaarmaking af te melden ('opt-out') als het gaat om persoonsgegevens, of aan te melden ('opt-in') als er sprake is van gevoelige persoonsgegevens. 

Openbaarmaking aan gelieerde ondernemingen en derden

Zoals nader beschreven in de wereldwijde privacyverklaring van Marriott Group, kunnen persoonsgegevens openbaar gemaakt worden aan de volgende partijen:

 • Gelieerde ondernemingen van Marriott
 • Franchisenemers
 • Eigenaren
 • Vastgoedbeheerders voor Homes & Villas
 • Geautoriseerde licentiehouders
 • Vestigingsfaciliteiten en/of reispartners
 • Strategische zakenpartners
 • Gekoppelde accounts en promotieactiviteiten
 • Programma eFolio

En derden, in het geval van reorganisatie, fusie, verkoop, joint venture, toewijzing, overdracht of andere gehele of gedeeltelijke afstoting van onze onderneming, activa of aandelen (inclusief procedures in verband met faillissement of soortgelijke procedures).

Openbaarmaking aan dienstverleners

Wij sluiten soms contracten met andere bedrijven en individuen af die namens ons werkzaamheden uitvoeren of diensten aanbieden, zoals spa's en restaurants binnen onze hotels, webhosting, gegevensanalyse, betalingsverwerking, orderverwerking, informatietechnologie en de bijbehorende infrastructuur, klantenservice, e-mailbezorging, audits en andere diensten. Deze kunnen toegang hebben tot persoonsgegevens die nodig zijn om hun werkzaamheden uit te voeren, maar mogen deze persoonsgegevens niet gebruiken voor andere doeleinden dan voor het namens of aan ons leveren van diensten.  Marriott U.S. eist van zijn dienstverleners die toegang hebben tot vanuit de EER, het Verenigd Koninkrijk en Zwitserland ontvangen persoonsgegevens dat zij het beschermingsniveau bieden zoals is voorzien in de principes van het Privacy Shield.  Het is onze taak ervoor te zorgen dat onze dienstverleners de persoonsgegevens verwerken conform de verplichtingen die wij op grond van de principes hebben. 

Gegevensbeveiliging

Om uw persoonsgegevens te beschermen tegen verlies, misbruik en onbevoegde toegang, openbaarmaking, wijziging en vernietiging, nemen wij redelijke fysieke, elektronische en administratieve maatregelen die in verhouding staan tot de persoonsgegevens en de risico's die samenhangen met de verwerking van deze gegevens. 

Gegevensintegriteit en doelbinding

Wij verzamelen en gebruiken alleen persoonsgegevens die relevant zijn voor het doel waarvoor ze worden verwerkt, en verwerken persoonsgegevens niet op een manier die onverenigbaar is met de doeleinden waarvoor de gegevens zijn verzameld of vervolgens door u zijn geautoriseerd. Wij nemen alle redelijke maatregelen om ervoor te zorgen dat de persoonsgegevens betrouwbaar zijn voor het beoogde gebruik, nauwkeurig, volledig en actueel zijn voor zover dit nodig is voor de doeleinden waarvoor de persoonsgegevens worden gebruikt.

Toegang tot persoonsgegevens

Als u persoonsgegevens die wij over u bewaren wilt inzien, corrigeren of verwijderen, kunt u dit formulier Open in een ander browsertabblad op Marriott.com invullen of ons e-mailen op DPO@Marriott.com.
 

Handhaving van het Privacy Shield en beslechting van geschillen

Als u een vraag of probleem hebt, kunt u contact met ons opnemen via het onderstaande adres.  Wij zullen klachten en geschillen met betrekking tot het gebruik en de openbaarmaking van persoonsgegevens in behandeling nemen en proberen op te lossen overeenkomstig de principes van het Privacy Shield.

Als wij uw klacht of geschil niet kunnen oplossen, kunt u contact opnemen met de bemiddelaar JAMS, die u kosteloos zal helpen het probleem op te lossen.  Ga naar https://www.jamsadr.com Open in een ander browsertabblad voor meer informatie.

In geval van klachten die niet op andere manieren kunnen worden opgelost, kunt u gebruikmaken van een bindende arbitrageprocedure. Meer informatie hierover vindt u in de principes van het Privacy Shield.  Marriott U.S. valt onder de onderzoeks- en handhavingsbevoegdheden van de Amerikaanse Federal Trade Commission (FTC).

Openbaarmaking vanwege wettelijke verplichting

Het is mogelijk dat wij persoonsgegevens openbaar moeten maken op grond van een rechtmatig verzoek van rechtshandhavingsinstanties of om redenen van nationale veiligheid, of om te voldoen aan een gerechtelijke procedure of gerechtelijk bevel, of voor andere wettelijk voorgeschreven doeleinden. 

Contactgegevens

Als u vragen hebt over dit Privacy Shield-privacybeleid, kunt u contact met ons opnemen via privacy@marriott.com of het postadres:

Marriott International, Inc.
Global Compliance, Privacy
10400 Fernwood Road
Bethesda, MD 20817
Verenigde Staten van Amerika

Wijzigingen in het privacybeleid

Dit beleid kan van tijd tot tijd worden aangepast overeenkomstig de vereisten van het Privacy Shield.  De indicatie 'Datum laatste update' boven aan deze pagina geeft aan wanneer dit beleid voor het laatst is herzien.  Wijzigingen in het beleid treden in werking op het moment dat het herziene beleid op de site wordt geplaatst.

Dit beleid heeft betrekking op de volgende organisaties van Marriott U.S.

Marriott Hotel Services, Inc.
Marriott International Administrative Services, Inc.
Marriott Rewards, Inc.
Marriott Worldwide Reservation Services, LLC
Starwood Hotels & Resorts Management Company, LLC
Starwood Hotels & Resorts Worldwide, LLC
Starwood Reservations LLC
The Ritz-Carlton Hotel Company, LLC
Galaxy Hotel Systems LLC