Novo-Sadovaya St. 162 V, Samara 443011 Rusia
+7 846 277-83-40

Renaissance® Samara Hotel